Glaukom - fokální ischemický typ

Fokální ischemický typ se dobře poznává podle výběžku exkavace, nejčastěji směrem temporálně dolů nebo temporálně nahoru. Jde o prognosticky nepříznivý typ, jehož progresi je obtížné léčbou ovlivnit. Nitrooční tlak nebývá vyšší, v sousedství výběžku exkavace vídáme relativně často plaménkovité hemorhagie, později bývá patrné i ložiskové rozšíření peripapilární atrofie i výpadek ve vrstvě nervových vláken. Pro zorné pole jsou typické ložiskové hluboké skotomy při jinak téměř normální citlivosti zorného pole. Častěji je tento typ popisován u žen než u mužů.


Pacient muž, nar. 1972, OS

Vyšetření bylo provedeno pro zjištění stupně poškození terčů zrakových nervů zeleným zákalem, který byl zjištěn před dvěmi měsíci na základě většího prohloubení terče zrakového nervu levého oka spojeného s nitroočním tlakem 4/5,5 a se změnami zorného pole. Pacient je krátkozraký, léčí se pro hypertenzi, užívá Apo Enalapril, krevní tlak byl 150/85.

1. pacient

1. pacient 1. pacient

Vizus levého oka je s –2,75 = 5/5.
Nitrooční tlak byl v mydriase po vyšetření 22 torr na obou očích.
Zorné pole bylo vyšetřeno 30 stupňovým prahovým testem na přístroji OCTOPUS 500 EZ. Na pravém oku byla citlivost zorného pole zcela v pořádku, vlevo byl patrný densní Bjerumův skotom, který vychází ze slepé skvrny, zdola obkružuje centrum a je zakončen dolním nasálním skokem.
Duhovkorohovkový úhel levého oka byl otevřený, málo pigmentovaný.
Terč zrakového nervu levého oka o velikosti 2,2 mm2 je průměrné velikosti, očekávaná plocha lemu je 1,7 mm2 skutečná je 0,8 mm2. Exkavace je protažena k č.10 a k č.1.

ZÁVĚR VYŠETŘENÍ:
Domníváme se, že se jedná o kombinaci koncentrického a fokálního ischemického typu, jistě neobvyklý nález u tak mladého člověka s negativní rodinnou anamnézou. Vzhledem k mladému věku a krátkozrakosti bychom mohli myslet na pigmentový glaukom. Jeho typické příznaky jsme však na předním segmentu nenalezli.

MUDr.Tomáš Kuběna