Glaukom - myopický typ

Terč těžce krátkozrakého oka bývá větší velikosti a bledší barvy. Jeho rovina bývá často skloněna temporálním okrajem směrem dozadu, takže se nám terč jeví více vertikálně oválný než ve skutečnosti je. I relativně mělká miskovitá exkavace může být příznakem poměrně závažného poškození glaukomem. Hodnoty nitroočního tlaku bývají měřeny Shiotzovým tonometrem vlivem snížené sklerální rigidity krátkozrakého oka zdánlivě nižší než ve skutečnosti jsou. Proto normální nitrooční tlak diagnosu glaukomu nevylučuje, spíše nás zavádí k nesprávné diagnóze. Velkou pomocí je nám vyšetření zorného pole, často nás překvapí rozsah skotomu, který bychom při relativně mělké exkavaci a normální tenzi ani nečekali, jak si můžete prohlédnout na následujících obrázcích.


Pacient žena, nar. 1949, ODS

Vyšetření bylo provedeno jako kontrolní po 2 letech pro zjištění eventuelní progrese poškození terčů zrakových nervů zeleným zákalem, který byl diagnostikován na základě vyššího nitroočního tlaku a mělké exkavace terčů zrakových nervů těžce myopických očí. Obě oči jsou po operaci katarakty. Nitrooční tlak byl v minulém roce při konzervativní léčbě 29-24 torr.

3. pacient - OS 3. pacient - OS

3. pacient - OD 3. pacient - OS

3. pacient - OD 3. pacient - OS

Vizus pravého oka je s –1,0 ax 105 = 5/7,5, vizus levého oka je s –0,5 ax 30 = 5/15.
Nitrooční tlak byl v mydriase po vyšetření vpravo 21 torr a vlevo 19 torr.
Zorné pole bylo vyšetřeno 30 stupňovým prahovým testem na přístroji OCTOPUS 2000R. Vpravo byl absolutní skotom v horní a relativní v dolní polovině se zachováním centrálního ostrůvku normální citlivosti. Vlevo byl absolutní skotom v celém rozsahu zorného pole kromě paracentrálních 3 stupňů.

ZÁVĚR VYŠETŘENÍ:
Terče jsou vysoce nadprůměrné velikosti, zvláště na levém oku, s mělkými prohlubněmi. Podle jejich vzhledu bychom nepředpokládali až tak velký stupeň neuropathie. Nenalezli jsme však kromě glaukomu jinou oční ani celkovou příčinu, která by změny zorného pole vysvětlila.

K zpomalení další progrese nemoci bude nutné podstatné snížení nitroočního tlaku.

MUDr.Tomáš Kuběna