Přínos současných zobrazovacích metod u glaukomu

Současné zobrazovací metody glaukomu považujeme za velmi přínosné pro stanovení diagnózy glaukomu a sledování vývoje onemocnění v čase. Těmito metodami sledujeme objektivně projevy glaukomové neuropatie včetně její progrese.


Přehled a zhodnocení současných zobrazovacích metod:

• Barevná fotografie /digitální snímky zrakového nervu, vrstvy nervových vláken/

má své stálé a nezastupitelné místo, neboť věrně reprodukuje barevnost papily a jejího okolí, je schopna zachytit hemorhagie na rozdíl od konfokální skenovací laserové oftalmoskopie /HRT/ nebo spektrální optické koherentní tomografie /SOCT/. Snímky vrstvy nervových vláken z funduskamery mají velkou senzitivitu i pro jemné výpadky ve vrstvě nervových vláken a to i ve větší vzdálenosti od papily.

 


• Konfokální skenovací laserová oftalmoskopie – HRT /3D snímky papily/.

přístroj HRT III    Heidelberský laserový tomograf sítnice   

Heidelberský retinální tomograf prošel svým vývojem /nyní ve verzi HRT3/ a z našich dlouholetých zkušeností považujeme tuto zobrazovací metodu stále jako hlavní v diagnostice glaukomové neuropatie, a to i v preperimetrickém stadiu glaukomu pomocí:
* MRA - Moorfieldské regresní analýzy
* GPS - Glaukomového pravděpodobnostního skóre
* TCA - Topografické analýzy změn v čase - Pro sledování progrese glaukomové neuropathie v čase považujeme za nejpřesnější metodou v současnosti.

 


• Skenovací laserová polarimetrie /GDx /

provádí kvantitativní zobrazení vrstvy nervových vláken v okolí papily. V současné době tuto metodu považujeme za překonanou přístroji SOCT! Podle sdělení Gábora Holló v Europen Jurnal of Ophthalmology 2012 pro detekci lokálního defektu ve vrstvě nervových vláken se ukázal přístroj SOCT /RTVue/ statisticky i klinicky signifikantně citlivější než GDX-VCC a GDX-ECC.

 


• Spektrální optická koherentní tomografie /SOCT/
má výrazně větší přínos než původní optická koherentní tomografie s pomocí „časové domény“ a než GDx.

iVue
iVue          iVue

Na našem pracovišti při diagnostice glaukomu využíváme z nabídky skenů SOCT:
- sken na vrstvu nervových vláken v okolí papily
- měření komplexu gangliových buněk, který se jeví jako citlivější než samotná vrstva nervových vláken.
- bezkontaktní měření síly rohovky v průměru 6 mm.

Přístroj SOCT také umožňuje bezkontaktní zobrazení a měření duhovkorohovkového úhlu,což je možné využít například u dětí, u kterých ještě není možné gonioskopii vyšetřit. Také dokáže zobrazovat 3D tvar papily , který ovšem nedosahuje kvality HRT.

 

Při diagnostice glaukomu jsou SOCT přístroje podle naší zkušenosti relativně méně senzitivní pro včasný záchyt koncentrického typu glaukomové neuropatie než HRT3! S tímto poznatkem se setkáváme často v naši praxi a není to způsobeno typem SOCT přístroje, ale principem detekce glaukomu metodou SOCT.

 


Od zobrazovacích metod očekáváme včasnou diagnostiku glaukomové neuropatie, pokud možno už v preperimetrickém stadiu, dále možnost celoživotně sledovat pacienty s tímto onemocněním a v případě zjištění progrese onemocnění reagovat změnou léčby.

Zobrazovací metody by se měly stát nedílnou součástí všech glakomových pracovišť, za vhodnou kombinaci považujeme na prvním místě Heidleberský retinální tomograf HRT3 doplněný o SOCT a digitální funduskameru.